Utsettelse av spillemiddelsøknadene.

KNA Raceway har siden avtalen med investorer tidlig i desember, og den omfattende innsatsen fra Dalaneregionen rundt interkommunalt engasjement i prosjektet, sendt inn spillemiddelsøknader og lansert åpning av asfaltracingbanen forsommeren 2020. Signalene har vært tydelige på at interkommunalt samarbeid skulle etableres. Ordførerne i Dalane søkte samlet om en utsettelse til 19. Februar for å innfri forutsetningene for interkommunalt idrettsanlegg.

Formannskapet i Eigersund kommune har uttalt seg positivt til KNA Raceway og fattet dette vedtaket: 
«Formannskapet i Eigersund er positiv til henvendelsen fra Sokndal kommune vedrørende inngåelse av samarbeid knyttet til interkommunale anlegg. Siden saken ikke er tilstrekkelig utredet, ønsker vi å gå i videre dialog med Sokndal kommune om interkommunale anlegg. Formannskapet i Eigersund opprettholder støtten til KNA Raceway sin status som regionalt anlegg.»

Vi er svært glade for Eigersund`s holdning til denne saken og vi har fått signaler om at saken kommer opp i løpet av våren 2019. Dessverre blir det ikke tidsnok til at vi kunne opprettholde spillemiddelsøknadene, hvor en av forutsetningene var at anleggene skulle ha Interkommunalt Idrettsanlegg status (bl.a. 1/3 ekstra spillemidler + 5% investeringsstøtte fra nabokommune)

Sokndal kommune stemte enstemmig ja til et prinsipielt vedtak om å støtte Egersund sine kommende prosjekter i sitt møte 18. Februar 2019.

Styret i KNA Raceway ser at frist for spillemiddelsøknad ikke kan overholdes, og velger å trekke alle spillemiddelsøknader, og følgelig vil åpning av anlegget utsettes til våren 2021.
Den økonomiske oppsiden ved en interkommunal status i spillemiddel tildelingen er så stor, at prosjektet er avhengig av å ha status etablert i søknaden.

Prosjekteringsarbeidet fortsetter for fullt, med detaljprosjektering, anbudsrunde og oppfølging av leverandører. Samtidig jobbes det videre med samarbeidspartnere og brukere.